Umowa wolontariacka – co powinien wiedzieć Wolontariusz i Wolontariuszka 


Wolontariat jest pracą dobrowolną i nieodpłatną, musi być jednak uregulowany prawnie służy do tego umowa o wolontariat, umowa wolontariacka czy umowa wolontariatu. To są różne nazwy dla samego dokumentu. Z tego artykułu dowiesz się, jak powinna wyglądać i co powinna zawierać umowa wolontariacka oraz czym zajmuje się Wolontariusz ogólnopolskiego programu społecznego Akademia Przyszłości.  

Umowa o wolontariat – dokument ten ma zagwarantować bezpieczeństwo pracy wolontariuszom i organizacjom, które ich angażują oraz wyeliminować ewentualne nieprawidłowości. Kwestie wykonywania świadczeń na zasadzie wolontariatu regulują w Polsce konkretne przepisy prawa, to ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wynika  z niej m.in. obowiązek zawarcia umowy z wolontariuszem. Więcej o prawach i obowiązkach Wolontariusza.

Umowa wolontariatu na czas nieokreślony lub określony 

Umowa o wolontariat podpisywana jest na czas określony – na wykonanie konkretnego zadania lub nieokreślony w przypadku dłuższej i systematycznej współpracy. Powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla obu stron umowy o wolontariat. 

Zostań Wolontariuszem Akademii Przyszłości – już w lipcu ruszamy z rekrutacją do edycji 2024/25!  Zapisz się do newslettera a my powiadomimy Cię o uruchomieniu zgłoszeń.

Umowa wolontariacka – gdy współpracujesz dłużej niż 30 dni  

Jeśli wolontariat ma trwać dłużej niż 30 dni, organizacja korzystająca ze świadczeń wolontariusza (tzw. korzystający) zobowiązana jest do zawarcia z wolontariuszem umowy o wolontariat (w formie dokumentowej, w tym – w drodze elektronicznej). Ten dokument, to rodzaj umowy cywilnoprawnej, w której opisane są prawa i obowiązki Wolontariusza i ich zakres, a także czas i miejsce zaangażowania. Każda umowa wolontariacka powinna ponadto zawierać postanowienia dotyczące możliwości jej rozwiązania, ponieważ zdarzają się przypadki, kiedy jedna ze stron zmuszona jest wypowiedzieć umowę o wolontariat.  

Umowa wolontariacka – prawa i obowiązki  

Umowa wolontariatu precyzuje wzajemnie uzgodnione zasady wolontariatu – prawa i obowiązki wolontariusza, warunki pracy oraz jej zakres. 

Umowa wolontariat – ubezpieczenie dla wolontariusza  

W umowie o wolontariat często pojawia się kwestia ubezpieczenia wolontariusza. Bardzo ważne jest to, że wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie przekraczający 30 dni, korzystający (czyli organizacja korzystająca ze świadczeń wolontariusza) zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wolontariusze, którzy swoją pracę świadczą dłużej niż 30 dni mają NNW gwarantowane przez państwo polskie w związku z tzw. małą ustawą wypadkową (ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, Dz.U.2002.199.1674) – wyjaśnia Aleksandra Grochola, Ekspertka ds. Prawa i Ochrony Danych w Stowarzyszeniu WIOSNA. 

Zakres obowiązków Wolontariusza Akademii Przyszłości? 

Oczywiście zakres obowiązków zależy od realizowanego projektu i organizacji, z którą Wwolontariusz współpracuje.  

W Akademii Przyszłości, programie społecznym tworzonym przez Stowarzyszenie WIOSNA, Wolontariusz:  

  • spotyka się z Dzieckiem na terenie szkoły raz w tygodniu na indywidualnych zajęciach i staje się jedną z najważniejszych osób dla Podopiecznego_j Akademii; 
  • uruchamia zmianę w życiu młodego człowieka, uczy go pokonywać dotychczasowe trudności oraz buduje w nim pewność siebie i poczucie własnej wartości;  
  • współtworzy Kolegium w wybranej szkole podstawowej, czyli lokalny „oddział” Akademii Przyszłości, a także staje się częścią społeczności sprawczych ludzi, łączącej osoby o podobnych wartościach, które chcą zmieniać świat na lepsze. 

W trakcie trwania wolontariatu – od września do czerwca – Wolontariusz rozwija swoje kompetencje w pracy z Dzieckiem, udoskonala zdolności społeczne i organizacyjne. A będąc częścią Zespołu i uczestnicząc w szkoleniach, ma okazję nabyć kompetencje cenione na rynku pracy, takie jak: współtworzenie eventów dla Dzieci, organizacja czasu, zarządzanie zespołem I wiele innych. 

Umowa o wolontariat – kto może zawrzeć 

W przypadku Akademii Przyszłości Wolontariuszem może zostać osoba, która na poniższe pytania odpowie „TAK”.  

  • Jesteś pełnoletni_a? 
  • Jesteś gotowy_a do rozwoju swoich kompetencji?  
  • Jesteś osobą zaangażowaną i odpowiedzialną, czyli taką, która: rozumie swoje zadania i deklaruje chęć wywiązania się z nich?  
  • Dbasz o terminowość wykonywania zadań i długoterminowe zaangażowanie, rozumiejąc całoroczność Akademii Przyszłości?  
  • Bierzesz odpowiedzialność za przebieg działań i ich efekty? Napotykając na trudności jesteś gotowy_a komunikować to w konstruktywny sposób, a w razie potrzeby prosić o pomoc? 
  • Starannie przygotowujesz się do zadań – jesteś gotowy_a edukować się w czasie edycji? 
  • Chcesz dzielić się swoim czasem, dobrym słowem i pozytywną energią z drugim człowiekiem – z Dzieckiem?    

Podejmiesz wyzwanie? Wejdź na www.akademiaprzyszlosci.org.pl/wolontariat-w-akademii/ 

Pomagając jako Wolontariusz_ka w Akademii Przyszłości, wspierasz Dzieci, które w siebie nie wierzą. Pomaganie daje radość, poczucie satysfakcji i jak się okazuje jeszcze wiele więcej.  

Zostań Wolontariuszem Akademii Przyszłości – już w lipcu ruszamy z rekrutacją do edycji 2024/25!  Zapisz się do newslettera a my powiadomimy Cię o uruchomieniu zgłoszeń.

To również Cię zainteresuje: