Prawa i obowiązki Wolontariusza


Ustawa o wolontariacie – co powinien wiedzieć Wolontariusz i Wolontariuszka

Prawa i obowiązki wolontariuszy regulowane są przez dział III ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz umowę z organizacją pozarządową. Dokumenty te mają zagwarantować bezpieczeństwo pracy Wolontariuszom i organizacjom, które ich angażują oraz wyeliminować ewentualne nieprawidłowości. Z tekstu dowiesz się jakie są najistotniejsze prawa i obowiązki wolontariusza, a także, czym zajmuje się Wolontariusz ogólnopolskiego programu społecznego Akademia Przyszłości.  

Prawa Wolontariusza – zwróć na to uwagę

Tak w trosce o bezpieczeństwo wolontariuszy, jak i organizacji pozarządowych, w zakresie współpracy tych podmiotów, ustawa stawia organizacjom kilka wymagań. Jeśli stosunek wolontariatu ma trwać dłużej niż 30 dni, organizacja korzystająca ze świadczeń wolontariusza (tzw. korzystający) zobowiązana jest do zawarcia z wolontariuszem porozumienia na piśmie (w formie dokumentowej, w tym – w drodze elektronicznej). Porozumienie, o którym wyżej mowa, to – inaczej mówiąc umowa o wolontariat – rodzaj umowy cywilnoprawnej, w której opisane są prawa i obowiązki Wolontariusza i ich zakres, a także czas i miejsce zaangażowania. Każde porozumienie o wolontariat (umowa) powinno ponadto zawierać postanowienia dotyczące możliwości jego rozwiązania. 

Co istotne, na żądanie wolontariusza, organizacja korzystająca z jego świadczeń ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o ich wykonaniu w danym okresie. Organizacja nie jest zobowiązana do wystawienia opinii o pracy wolontariusza, ale może to zrobić. 

Bardzo ważne jest to, że Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie przekraczający 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wolontariusze, którzy swoją pracę świadczą dłużej niż 30 dni mają NNW gwarantowane przez państwo polskie w związku z tzw. małą ustawą wypadkową (ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, Dz.U.2002.199.1674) – wyjaśnia Aleksandra Grochola, Ekspertka ds. Prawa i Ochrony Danych w Stowarzyszeniu WIOSNA   

Zostań Wolontariuszem Akademii Przyszłości – już w lipcu ruszamy z rekrutacją do edycji 2024/25!  Zapisz się do newslettera a my powiadomimy Cię o uruchomieniu zgłoszeń.

Obowiązki Wolontariusza  

Szczegółowy zakres obowiązków wynikających z wolontariatu określa umowa (porozumienie) – ustna lub pisemna. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na wolontariuszy ogólne zobowiązanie do wykonywania przydzielonych im zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem i w sposób rzetelny. Wolontariusz ma również obowiązek przestrzegania zasad i regulaminów obowiązujących w organizacji, z którą współpracuje – wyjaśnia Aleksandra Grochola 

Jakie są zasady Wolontariatu?

Zakres obowiązków zależy od organizacji, z którą Wolontariusz współpracuje i realizowanego projektu. W Akademii Przyszłości, programie społecznym tworzonym przez Stowarzyszenie WIOSNA, Wolontariusz: 

  • spotyka się z Dzieckiem na terenie szkoły raz w tygodniu na indywidualnych zajęciach i staje się jedną z najważniejszych osób dla Podopiecznego Akademii;  

„(…) godzina tygodniowo z Dzieckiem, a korzyści z tego płynące są niepoliczalne w żadnej ilości lajków, walucie czy też innych materialnych benefitach” – przekonuje Agata, jedna z Wolontariuszek Akademii.    

  • uruchamia zmianę w życiu młodego człowieka, uczy go pokonywać dotychczasowe trudności oraz buduje w nim pewność siebie i poczucie własnej wartości;  
  • współtworzy Kolegium w wybranej szkole podstawowej, czyli lokalny „oddział” Akademii Przyszłości, a także staje się częścią społeczności sprawczych ludzi, łączącej osoby o podobnych wartościach, które chcą zmieniać świat na lepsze; 

W trakcie trwania wolontariatu – od września do czerwca – Wolontariusz rozwija swoje kompetencje w pracy z Dzieckiem, udoskonala zdolności społeczne i organizacyjne. A będąc częścią Zespołu i uczestnicząc w szkoleniach, ma okazję nabyć kompetencje cenione na rynku pracy, takie jak: współtworzenie eventów dla Dzieci, organizacja czasu, zarządzanie zespołem i wiele innych.  

Pomagając jako Wolontariusz_ka w Akademii Przyszłości, wspierasz Dzieci, które w siebie nie wierzą. Pomaganie daje radość, poczucie satysfakcji i jak się okazuje jeszcze wiele więcej.  

Dołącz do społeczności sprawczych ludzi o podobnych wartościach, w której zawsze możesz liczyć na pomoc i wparcie.

Zostań Wolontariuszem Akademii Przyszłości – już w lipcu ruszamy z rekrutacją do edycji 2024/25!  Zapisz się do newslettera a my powiadomimy Cię o uruchomieniu zgłoszeń.

To również Cię zainteresuje: