dzieci wybrane
2 2 2 5
0 0 0 2
dzieci niewybrane
News
27/09/2017 Rusza nowa edycja Akademii Przyszłości czytaj więcej >>
X
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO
„AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI”
z dnia 17.11.2017 roku

Postanowienia ogólne
§1

 • Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI" dostępnego pod adresem www.akademiaprzyszlosci.org.pl.
 • Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
  • „Usługodawca" – Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000050905; adres biura oraz adres do korespondencji ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków; adres poczty elektronicznej - biuro@wiosna.org.pl;
  • „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” – prowadzony przez Usługodawcę projekt mający na celu pomoc edukacyjną dzieciom oraz zwiększenie ich motywacji i aktywizację przez wolontariuszy;
  • ) „Serwis" - prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI”, którego celem jest promocja AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, umożliwienie przyłączenia się do tego projektu oraz jego finansowe wsparcie,
  • „Użytkownik" - każda osoba, która korzysta z Serwisu;
  • „Regulamin" - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;
  • „Usługi" - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;
  • „Newsletter” – usługa polegająca na otrzymywaniu informacji drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, o AKADEMII PRZYSZŁOŚCI oraz o działalności Usługodawcy;

Akceptacja Regulaminu
§2

 • Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
 • Użytkownik akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu.
 • Użytkownik dokonujący wsparcia finansowego AKADEMII PRZYSZŁOŚCI lub Usługodawcy w ramach Serwisu, zamawiający Newsletter lub wysyłający do Usługodawcy zapytanie dodatkowo akceptuje Regulamin przy korzystaniu z tych Usług.
 • Regulamin jest dostępny pod adresem https://akademiaprzyszlosci.org.pl/regulamin.
  Dodatkowo Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku z adresu: https://akademiaprzyszlosci.org.pl/static/akademia/file/regulamin.pdf

Warunki techniczne świadczenia Usług
§3

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:

 • przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox lub innej o podobnych właściwościach,
 • posiadania adresu email,
 • włączonej obsługi „cookies".

Użytkownik
§4

 • Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które zaakceptowały Regulamin.
 • Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.
 • Założenie Konta w Serwisie jest równoznaczne z założeniem Konta Użytkownika również w serwisach Usługodawcy: superw.pl oraz szlachetnapaczka.pl. Użytkownik może zalogować się do wymienionych serwisów z podaniem danych z rejestracji w Serwisie.

Usługi
§5

 • Serwis świadczy usługi informacyjne oraz organizacyjne w zakresie działalności dobroczynnej w ramach AKADEMII PRZYSZŁOŚCI.
 • Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 3
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług odpłatnych lub wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze odpowiedniej zmiany Regulaminu określonej w §11. Dochody z Usług odpłatnych Serwisu przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.
 • Serwis świadczy następujące usługi:
  • dostarczanie treści o charakterze informacyjnym,
  • możliwość udostępnienia i pobrania materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących AKADEMII PRZYSZŁOŚCI oraz programu do sporządzania rocznych zeznań podatkowych i jednocześnie przekazania 1% podatku na rzecz Usługodawcy,
  • możliwość wsparcia finansowego Usługodawcy i organizowanych przez niego projektów, w szczególności AKADEMII PRZYSZŁOŚCI,
  • Newsletter,
  • wysłanie zapytania do Usługodawcy.
 • Poprzez zamówienie „Newslettera” Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na podany przez niego adres, dotyczących działalności Usługodawcy oraz podmiotów z nim związanych, w tym wiadomości o charakterze informacji handlowych, przy czym dochód z ich dystrybucji przeznaczany będzie wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie
§6

 • Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 • Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 • Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Ochrona prywatności i dane osobowe
§7

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu - „Polityka prywatności".

Przerwy w działaniu Serwisu
§8

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

Postępowanie reklamacyjne
§9

 • Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem web@wiosna.org.pl lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).
 • Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 • Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

Czas trwania umowy i jej zakończenie
§10

 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.
 • Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach Newslettera, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres biuro@wiosna.org.pl bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).

Zmiany regulaminu
§11

Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.

Prawo i jurysdykcja właściwa
§12

 • Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

Postanowienia końcowe
§13

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.).
 • Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.09.2017 r.
ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu świadczenia usług w ramach serwisu internetowego
„AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI"
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady ogólne
§1

 • Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.
 • Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

Pozyskiwanie danych osobowych
§2

 • Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.
 • Korzystanie z Usług wsparcia finansowego Usługodawcy i organizowanych przez niego projektów wymaga podania przez Użytkownika jego danych w odpowiednich formularzach.
 • Korzystanie z Usług „Newslettera” oraz wysłania do Usługodawcy zapytania wymaga podania przez Użytkownika jego danych w odpowiednich formularzach.

Przetwarzanie danych osobowych
§3

 • Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Realizacja niektórych usług (np. usługi wsparcia finansowego) odbywa się na podstawie odrębnej zgody wyrażonej w tym zakresie przez Użytkownika.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • Przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.
 • Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
 • Zgodnie z treścią art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), Usługodawca powierzył do przetwarzania dane osobowe Użytkowników Krakowskiemu e-Centrum Informatycznemu JUMP Dziedzic Pasek Przybyła Sp. j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9, 30-418 Kraków. (Powierzenie, o którym mowa powyżej dotyczy przechowywania danych Użytkowników i realizowane jest od dn. 03.06.2016 r.

Inne informacje o Użytkownikach i Usługach
§4

 • Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies", które należy rozumieć jako dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika, przeznaczone do korzystania z Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika oraz służą do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia funkcjonalności Serwisu
 • Usługodawca wykorzystuje „cookies” w celach reklamowych, statystycznych oraz analitycznych z przeznaczeniem wyników na potrzeby dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
 • W ramach wykorzystywania „cookies” Usługodawca gromadzi m.in. następujące informacje:
  • lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
  • IP urządzenia dostępowego,
  • nazwy hostów,
  • szybkość połączenia,
  • czas spędzony w Serwisie,
  • rodzaj przeglądarki oraz jej język,
  • system operacyjny,
  • sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,
  • odwiedzane podstrony Serwisu.
 • Usługodawca nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji gromadzonych za pośrednictwem „cookies” innym podmiotom.
 • Usługodawca wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własnymi warunkami korzystania: „Warunki korzystania z Google Analytics”, który można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

Postanowienia końcowe
§5

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach stanowią:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).